Sports

Scoreboard

Football

Saturday, Nov. 8, 2008

Endicott (3-7)39

MIT (5-5)18

Men’s Ice Hockey

Saturday, Nov. 8, 2008

Bryant University (7-3)3

MIT (2-1)1

Wednesday, Nov. 12, 2008

Endicott College (6-5)3

MIT (2-2)1

Sailing

Sunday, Nov. 9, 2008

Horn Trophy

MIT5th of 10

Crews Regatta

MIT3rd of 20

Men’s Soccer

Saturday, Nov. 8, 2008

Wheaton College (10-5-4)1

MIT (16-2-2)2

Sunday, Nov. 9, 2008

Babson College (16-4-1)3

MIT (16-3-2)1

Women’s Soccer

Saturday, Nov. 8, 2008

MIT (7-9-2)1

Springfield College (14-3-2)4

Men’s Swimming

Saturday, Nov. 8, 2008

MIT (1-0)165

Wheaton College (0-1)95

Women’s Swimming

Saturday, Nov. 8, 2008

MIT (1-0)156

Wheaton College (0-1)144

Women’s Volleyball

Friday, Nov. 7, 2008

Wellesley College (26-7)3

MIT (21-16)0

Men’s Water Polo

Saturday, Nov. 8, 2008

Harvard University (14-9)7

MIT (9-12)9

Brown University (16-18)11

MIT (9-13)4

Sunday, Nov. 9, 2008

Iona College (14-9)12

MIT (9-14)11