Nelson Niu plays Timon in MIT Shakespeare Ensemble’s ‘Timon of Athens.’

Courtesy of Eryn Gillam

Nelson Niu plays Timon in MIT Shakespeare Ensemble’s ‘Timon of Athens.’ Courtesy of Eryn Gillam