Gang Chen, the Carl Richard Soderberg Professor of Power Engineering and Department Head, presents the Department of Mechanical Engineering doctorate to Lingping Zeng.

Ping Xu–The Tech

Gang Chen, the Carl Richard Soderberg Professor of Power Engineering and Department Head, presents the Department of Mechanical Engineering doctorate to Lingping Zeng. Ping Xu–The Tech