President L. Rafael Reif.

Photo courtesy of Drew Fitzgerald.

President L. Rafael Reif. Photo courtesy of Drew Fitzgerald.