Kiki Sukezane as Miko Otomo in Heroes Reborn.

Courtesy of NBC Universal Studios

Kiki Sukezane as Miko Otomo in Heroes Reborn. Courtesy of NBC Universal Studios