Megan Smith

Joi Ito, Courtesy of MIT News Office

Megan Smith Joi Ito, Courtesy of MIT News Office