Nina Yang ’15 dances in Dancetroupe’s spring show, DTMF.

Nicholas Chornay—The Tech

Nina Yang ’15 dances in Dancetroupe’s spring show, DTMF. Nicholas Chornay—The Tech